Sample image

Στόχοι Ε.Ο.Α

Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στο κλάδο των υπηρεσιών ασφαλείας

Συστηματική μελέτη

Συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

Στήριξη και Δικαιώματα

Προάσπιση και κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί των προϊόντων των μελών της Ε.Ο.Α

Εκπροσώπιση Ε.Ο.Α

H E.O.A εκπροσωπεί τα μέλη της ενώπιον κάθε Αρχής, δημόσιας ή ιδιωτικής

Θέμα: Αίτημα οριστικής του προβλήματος με την αδειοδότηση του προσωπικού ασφαλείας και την εξαίρεση της ειδικότητας προσωπικό ασφαλείας από την φοίτηση σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) για την έκδοση άδειας εργασίας.

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας το πρόβλημα που υπάρχει με την αδειοδότηση του προσωπικού ασφαλείας αλλά και την ένταξη νέων εργαζομένων στις εταιρείες του κλάδου, ώστε να καλύψουν παλαιές και νέες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Ειδικότερα θα πρέπει να αναφέρουμε την αύξηση του προσωπικού λόγω δραστηριοποίησης των εταιρειών σε νέους τομείς, στην φύλαξη μεταναστευτικών κέντρων, νέων επενδύσεων στην χώρα, αύξησης απαιτήσεων λόγω αύξησης του τουρισμού, μεταφοράς αρμοδιοτήτων από την Ελληνική Αστυνομία κ.α. Η ανάγκη αυτή είναι ακόμα πιο επιτακτική λόγω της νέας πραγματικής κατάστασης που έχει
διαμορφωθεί λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του Κορονοϊού COVID -19 και στη χώρα μας και όλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία.
Από την έναρξης ισχύος της δυσμενούς νομοθετικής ρύθμισης του Ν. 4547/2018 (Α΄ 102), η διαδικασία της αδειοδότησης του προσωπικού ασφάλειας ως ορίζεται ότι θα ανατεθεί πλέον σε φορείς Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας με αποτέλεσμα να επαυξάνεται σημαντικά ο αναγκαίος χρόνος φοίτησης για την απόκτηση του τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης, αφού από 105 ώρες που απαιτούνται τώρα θα απαιτείται διετής φοίτηση, ήτοι μόνο ένα εξάμηνο λιγότερα από την οριζόμενη φοίτηση στην Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά προβλήματα στον κλάδο μας, με αποτέλεσμα όχι μόνο την μη επάνδρωση των νέων θέσεων εργασίας με νέο προσωπικό, σύμφωνα με την τελευταία μελέτη της ICAP η ετήσια αύξηση θέσεων ανέρχεται σε ποσοστό 10% αλλά και με την
μη διενέργεια πολλαπλών εξεταστικών από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και το ΚΕ.ΜΕ.Α. δημιουργήθηκε νέο πρόβλημα αφού το ήδη απασχολούμενο προσωπικό δεν μπορεί να δώσει εξετάσεις πιστοποίησης και αναγκαστικά θα χάνει την θέση απασχόλησης του, χωρίς δυνατότητα αναπλήρωσης με νέο προσωπικό σε ποσοστό περίπου 5%.
Δεδομένου το μεγάλου προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στον κλάδο μας, η έναρξη εφαρμογής αυτού του νόμου έχει παραταθεί δύο (2) φορές, με την τελευταία παράταση να ολοκληρώνεται στις 31.12.2022.
Όπως γνωρίζεται με την εν λόγω δυσμενή νομοθετική ρύθμιση, οδηγώντας ακόμη και στην εξαφάνιση του επαγγέλματος του «φύλακα Ι.Ε.Π.Υ.Α.». Ειδικότερα για το θέμα των εξετάσεων, θα θέλαμε να σας  αναφέρουμε ότι σχετικά με τον μικρό αριθμό εξεταστικών σε σχέση με την ζήτηση για εξετάσεις, ανά έτος έχουν διενεργηθεί οι εξής: 2018 (3), 2019 (4), 2020 (3), 2021 (4) και 2022 (έχουν γίνει 2 έως και σήμερα).
Χαρακτηριστικό του προβλήματος που υπάρχει είναι το γεγονός ενώ έχει ανακοινωθεί προς εκτέλεση πρόγραμμα voucher για 5000 ανέργους για να ενταχθούν στον κλάδο, να παρακολουθήσουν τα σχετικά σεμινάρια και να δώσουν τις απαιτούμενες εξετάσεις πιστοποίησης, αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί δεδομένου ότι δεν υπάρχουν θέσεις στις ελάχιστες εξεταστικές σειρές, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να εντάξουμε ακόμα και αυτούς τους ανέργους που η πολιτεία πριμοδοτεί να ενταχθούν στον κλάδο.
Με τον Ν. 4763/20 (άρ. 42 και 51) διαφαίνεται η λύση του προβλήματος δεδομένου ειδικά για τον κλάδο μας όπου οι άδειες ασκήσεως επαγγέλματος χορηγούνται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από κοινή εισήγηση των Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και του ΚΕ.ΜΕ.Α. , καθορίζονται θέματα όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας της διαμόρφωσης και ανάπτυξης του Πλαισίου, της αντιστοίχισής του με το Ε.Π.Ε.Π., της κατάταξης στο Πλαίσιο τίτλων/προσόντων που αποκτώνται μέσω της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, και κάθε άλλο συναφές θέμα. Εξ’ όσον
γνωρίζουμε η διαδικασία από την πλευρά του ΚΕΜΕΑ έχει ολοκληρωθεί και έχει αποσταλεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. όπου υπάρχει χαρακτηριστική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ολοκλήρωση της εισήγησης.
Είμαστε στην διάθεση σας, στην διάθεση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και του ΚΕ.ΜΕ.Α. για την κατάρτιση ενός δικαιότερου πλαισίου ικανού να καλύψει τις ανάγκες του κλάδου και να οδηγήσει στην επιβίωση των εταιρειών (εσωτερικές εκπαιδεύσεις, εξετάσεις, ευκολότερη διαδικασία πιστοποίησης και έκδοσης αδειών κ.α.) με σκοπό την εκπαίδευση του προσωπικού αλλά και την αποτροπή της επικείμενη μελλοντικά συρρίκνωσης του προσωπικού ασφαλείας.
Στα πλαίσια των ανωτέρω, ζητάμε:
1. Να επισπευσθούν οι διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4763/20 και ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. να κάνει αποδεκτή την εισήγηση του ΚΕ.ΜΕ.Α. για την πραγματοποίησης εξετάσεων πιστοποίησης των φυλάκων μετά από σεμινάρια 105 ωρών και σύμφωνα με την νέα προτεινόμενη ύλη. Μια εισήγηση η οποία θα φέρει σταθερότητα στον κλάδο μας και θα βοηθήσει περισσότερους πολίτες να ενταχθούν στον κλάδο. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών όμως, θα πρέπει, με τροπολογία σας, να δοθεί νέα παράταση αορίστου χρόνου στην ήδη υπάρχουσα κατάσταση ή παράταση τουλάχιστον μέχρι την πιστοποίηση του νέου προγράμματος που αφορά τον κλάδο μας.
2. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., δεδομένου ότι χειρίζεται μεγάλο όγκο εργασίας και διαθέτει περιορισμένο προσωπικό. Δεδομένου και ότι καλύπτει όλο το φάσμα των πιστοποιήσεων πανελλαδικά, θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την παρουσία του ΚΕ.ΜΕ.Α. και με την εποπτεία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. να δώσει την δυνατότητα στο ΚΕΜΕΑ, που είναι ένας κρατικός φορέας, να προχωρήσει στην διενέργειας τουλάχιστον έξι (6) εξεταστικών ετησίως ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, χωρίς καμία αλλαγή στην αναλογία που αντιστοιχεί στον κάθε Φορέα από την αξία των παράβολων που καταβάλλονται για την συμμετοχή στις εξετάσεις. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα και την αποσυμφόρηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος θα αναλάβει ένα εποπτικό ρόλο στις διαδικασία των εξετάσεων και θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το δυναμικό του σε άλλα κρίσιμα θέματα.
Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.


Για την Ελληνική Ομοσπονδία Ασφαλείας
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Παναγιώτης Παππάς.

Κατεβάστε την επιστολή σε pdf

 

Στη σημερινή Ελληνική Αγορά, το επάγγελμα της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ασκείται σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την πολύ υψηλή ετήσια αύξηση αντίστοιχων θέσεων εργασίας. Ένας από τους λόγους της ανοδικής αυτής τόσης, είναι η εκχώρηση δικαιωμάτων και μέρους των καθηκόντων της δημόσιας τάξης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλους πλέον τους κλάδους της οικονομίας του ιδιωτικού αλλά και του Δημοσίου τομέα.

Ελληνική Ομοσπονδία Ασφάλειας

Νομοθεσία

Θεσμικό πλαίσιο και άδεια λειτουργίας

 

Ιστορία Ασφάλειας

Η ιστορία της ιδιωτικής ασφάλειας ξεκινά απο το 19ο αιώνα.