Η τάση μεγέθυνσης του κλάδου στην αγορά είναι αλματώδης, με διαρκή αύξηση θέσεων εργασίας κάθε έτος. Ένας από τους λόγους της ανοδικής αυτής τάσης, είναι η εκχώρησης δικαιωμάτων και μέρους των καθηκόντων της δημόσιας τάξης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αλλά και η ανάγκη εγκατάστασης σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας. 

Η Ε.Ο.Α. μάχεται για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής παρουσίας των Ι.Ε.Π.Υ.Α. Με σκοπό την θωράκιση του κλάδου με την βελτίωση των συνόλου του νομικού και θεσμικού πλαισίου των παρεχόμενων υπηρεσιών (οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις πλήττονται από την «ευκαιριακή» δραστηριοποίηση ορισμένων επιχειρήσεων). 

Στόχος  της Ομοσπονδίας είναι η διεκδίκηση, διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα η Ομοσπονδία έχει ως σκοπό:

1. Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στο κλάδο των υπηρεσιών ασφαλείας, δηλ. των επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας τους την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας του Ν. 2518/97, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3707/08, με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσω αυτών στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

2. Την συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

3. Την προαγωγή, ενθάρρυνση και ενίσχυση της σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις υπηρεσίες επανδρωμένης ασφαλείας και την τεχνολογία της Ασφάλειας και την ενθάρρυνση της συνεργασίας των επιχειρήσεων του κλάδου με πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα.

4. Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.

5. Την προάσπιση και κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί των προϊόντων των μελών της.

6.  Να εκπροσωπεί τα μέλη της ενώπιον κάθε Αρχής, δημόσιας ή ιδιωτικής.

7.  Να εκπροσωπεί στα πλαίσια των νόμων, τα μέλη της στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στην υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με τις αντίστοιχες οργανώσεις των μισθωτών του κλάδου.

8.  Γενικότερα να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να βοηθήσει στη σύσφιγξη των σχέσεων των σωματείων μελών της και στην προαγωγή των καταστατικών τους σκοπών.

Νομοθεσία

Θεσμικό πλαίσιο και άδεια λειτουργίας

 

Ιστορία Ασφάλειας

Η ιστορία της ιδιωτικής ασφάλειας ξεκινά απο το 19ο αιώνα.