Θεσμικό Πλαίσιο

Η εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) λειτουργούν σύμφωνα με τις  προϋποθέσεις λειτουργίας καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών, σύμφωνα με τον νόμο 3707/2008 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/8-10-2008) που αντικατέστησε τον νόμο 2518/1997: 
Στο Άρθρο 1 καθορίζεται τι σημαίνει ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.
Στο Άρθρο 2 ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Άδεια - Προϋποθέσεις

1. Επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 απαιτείται να κατέχουν ειδική προς τούτο άδεια λειτουργίας, η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από γνώμη τριμελούς επιτροπής, που αποτελείται από τον προϊστάμενο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Τμηματάρχη του Τμήματος Αντιμετώπισης του Εγκλήματος της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας και τον Τμηματάρχη του Τμήματος Όπλων και Εκρηκτικών της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ή τον νόμιμο αναπληρωτή τους, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. είναι Έλληνας πολίτης ή ομογενής ή πολίτης χώρας - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον για τον τελευταίο δεν συντρέχει κώλυμα δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας,

β. έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, γ. δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σεοποιαδήποτε ποινή για τα εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εγκληματικής οργάνωσης, τρομοκρατικών πράξεων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, απιστίας περί την υπηρεσία, παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, λαθρεμπορίας και περί όπλων και εκρηκτικών υλών, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό μητρώο του αιτούντος,

δ. δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα του άρθρου 7 αυτού του νόμου και για κάθε έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο,

ε. δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ' ή δεν έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ'. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση, στ. δεν έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων του, έστω και εάν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους,

ζ. δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση,

η. δεν έχει απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα σχετικό με τα αδικήματα της περίπτωσης γ' της παρούσας παραγράφου,

θ. δεν είναι κατασκευαστής ή έμπορος όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών και

ι. δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών. 

2. Εφόσον η αίτηση για χορήγηση άδειας αφορά εταιρεία, η άδεια εκδίδεται στο όνομα του νομικού προσώπου. Προκειμένου για ανώνυμες εταιρείες, οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου των μελών του Δ.Σ. και των εκπροσώπων αυτών, καθώς και όσων εκ των μετόχων κατέχουν ή αποκτούν μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Όλες οι μετοχές των εταιρειών αυτών είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. Οι ίδιες ως άνω προϋποθέσεις απαιτείται να συντρέχουν και στο πρόσωπο ενός εκάστου των μελών του Δ.Σ. και των εκπροσώπων εταιρείας, η οποία είναι μέτοχος σε ποσοστό τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προκειμένου για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και για ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου των εταίρων και διαχειριστών αυτών, καθώς και των μελών του Δ.Σ. και των εκπροσώπων οποιασδήποτε μορφής εταιρείας που συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του κεφαλαίου των εν λόγω εταιρειών. Για κάθε αλλαγή της νομικής μορφής της εταιρείας απαιτείται έκδοση νέας άδειας.

3. Η ανωτέρω άδεια δεν μεταβιβάζεται, ισχύει για πέντε (5) χρόνια και ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση και ανανέωση της άδειας λειτουργίας, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

5. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας μπορούν να χρησιμοποιούν στολή για το απασχολούμενο από αυτές προσωπικό ασφαλείας. Ο τύπος της στολής, που είναι ενιαίος για όλες τις επιχειρήσεις, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Αμυνας.

6. Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας επιτρέπεται να ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα σε ολόκληρη την επικράτεια.

7. Αν απορριφθεί η αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων του παρόντος άρθρου, ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.»

Στο Άρθρο 3 ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας εργασίας προσωπικού ασφαλείας.

Στο Άρθρο 4 ορίζονται οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και του προσωπικού ασφαλείας.

Το Άρθρο 5 αφορά το θέμα της οπλοφορίας από το προσωπικό των επιχειρήσεων του κλάδου.

Στο Άρθρο 6 ορίζονται θέματα σχετικά με το προσωπικό που απασχολούνται στις επιχειρήσεις του κλάδου.

Στα Άρθρα 7 και 8 ορίζονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις των ατόμων που παρέχουν υπηρεσίες ασφαλείας χωρίς να καλύπτουν τους κανόνες που ορίζει ο νόμος.

Στα Άρθρα 9-11 ορίζονται διάφορα διαδικαστικά θέματα που αφορούν τη λειτουργία των εταιρειών του κλάδου.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΔΟΥ:

·        Ν. 2518 (ΦΕΚ Α΄ 164): Προϋποθέσεις λειτουργίας ΙΕΠΥΑ. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις

·        Υ.Α. 1016/109/5κδ (ΦΕΚ Β΄ 847): Καθορισμός τύπου ειδικού δελτίου ταυτότητας του προσωπικού ασφαλείας των ΙΕΠΥΑ

·        Υ.Α. 6001/5/52ε (ΦΕΚ Β΄ 1006): Καταβολή τελών για την έκδοση ή ανανέωση των αδειών Ν. 2518 97

·        Υ.Α. 1016/109/5-κε (ΦΕΚ Β 1055): Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας ΙΕΠΥΑ και άδειας εργασίας του προσωπικού αυτών

·        Ν. 2801 (ΦΕΚ Α΄ 46): Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιοτήτων Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις

·        Ν. 3103 (ΦΕΚ Α΄ 23): Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις

·        ΦΕΚ Β 1120: Όροι και προϋποθέσεις της παρουσίας, εμφάνισης και δραστηριότητας στα γήπεδα ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας

·        ΚΥΑ 456/79054 (ΦΕΚ Β 1315): Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την έγκριση σημαιών την έγκριση των στολών

·        Ν. 3707 (ΦΕΚ Α 209): Ρύθμιση θεμάτων ΙΕΠΥΑ και γραφείων ιδιωτικών ερευνών 

·        Υ.Α. 1016/109/121-ι (ΦΕΚ Β΄ 1710): Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών λειτουργίας ΙΕΠΥΑ και γραφείων ιδιωτικών ερευνών

·        Υ.Α. 1016/109/121-θ (ΦΕΚ Β΄ 1467): Διοικητικές κυρώσεις σε βάρος ΙΕΠΥΑ και των εργαζομένων για παράβαση του ν. 2518 97 

·        Υ.Α 1016/109151-α (ΦΕΚ Β΄ 2039): Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών προστατευτικών μέσων προσωπικού ασφάλειας ΙΕΠΥΑ – έναρξη 22 12 2009

·        ΦΕΚ Β 2617: Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των προστατευτικών μέσων … ΝΕΑ έναρξη εφαρμογής η 23−6−2010

·        ΦΕΚ Β 664: Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης

·        ΦΕΚ Β 1091 (Τροποποίηση 4892176−γ από 17/05/2010 ΚΥΑ): Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης για έκδοση αδειών εργασίας

·        ΦΕΚ Β 606 (Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4892176−γ από 17−5−2010 (ΦΕΚ Β 664 – 17 ΜΑΪΟΥ 2010)): Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτησης

·        ΦΕΚ Β 2160: Έγκριση κανονιστικού πλαισίου πιστοποίησης επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας

·        ΦΕΚ Β 888: Παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους με καταβολή ανταλλάγματος

·        Ν 4058 (ΦΕΚ A 63): Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις

·        ΦΕΚ Β 1715: Έγκριση νέας ειδικότητας ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

·        Υ.Α. 4434 10208 (ΦΕΚ 1877 [1]): ISPS code – Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων έκδοσης από τις Λιμενικές Αρχές άδειας για τη διενέργεια ελέγχων απο ΣΑΛΕ

·        Υ.Α. 4442.2001 (ΦΕΚ 674): ISPS code – Εκπόνηση μελέτης Αξιολόγησης Ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων

·        Υ.Α. 4442/2001 (ΦΕΚ 479): ISPS code – Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του Παραρτήματος ΙV της Οδηγίας 200565 ΕΚ του ΕΚ

Νομοθεσία

Θεσμικό πλαίσιο και άδεια λειτουργίας

 

Ιστορία Ασφάλειας

Η ιστορία της ιδιωτικής ασφάλειας ξεκινά απο το 19ο αιώνα.